Нашата консултация

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Счита ли се интеграционната добавка за доход?

Във връзка с противоречивата практика относно това следва ли добавките и помощите по Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ да се считат за доход на лицата, ползващи социални услуги в дейностите "държавна отговорност", Ви давам следните указания:

Съгласно разпоредбата на чл.45 от Закона за интеграция на хората с увреждания, месечните добавки и помощите по чл.42, 43 и 44, ал.1, т.2 и 4 от същия закон, се освобождават от данъци и такси. В §1 от Допълнителната разпоредба към Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет е указано, че "доход" по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на изрично изброените в т.1 – т.7. В изключенията липсва разпоредба, касаеща добавките и помощите по ЗИХУ. Независимо от това обстоятелство, предвид изричната законова норма, забраняваща от добавките и помощите да се удържат данъци и такси, следва че за лицата, ползващи социални услуги "държавна отговорност", получаваните месечни интеграционни добавки и помощи по чл.42, 43 и 44, ал.1, т.2 и 4 от ЗИХУ не следва да се считат за доход при определяне размера на таксите за ползваните от тях социални услуги.

В ДВ БР. 18/28.02.2006 Г. Е ПУБЛИКУВАН ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. В чл. 42 ал. 2 се създава т. 7:

"7 диетично хранене и лекарствени средства". Допълнението влиза в сила със задна дата, от 01.01.2006 година. С него се поправя една несправедливост към хората с увреждания, чието право на интеграционна добавка беше орязано със Закона за бюджета за 2006 г., параграф 86 от Преходните и заключителни разпоредби.

Ръководството на СИБ и Ръководството на НСХУ положиха големи усилия за възстановяване това жизнено важно право на хората с увреждания, което беше отнето със задкулисни действия на служители и ръководители от МТСП, на "услужливото" поведение на някои неправителствени организации на и за хора с увреждания, на отделни "независими" експерти и народни представители, част от които, за съжаление, се оказаха хора с увреждания.

В ДВ БР. 18 ОТ 28.02.2006 Г. Е ПУБЛИКУВАН ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ.

Създава се нов член 12 в:

"Чл. 12 В (1) Безработните лица в трудоспособна възраст, с изключение на лицата по чл. 12 Б (2), могат да получа ват месечна социална помощ непрекъснато за срок от 18 месеца.

(2) Правото на месечно социално подпомагане се възстановява след изтичане на 12 месеца от прекратя ване на условията и по реда, предвидени в Правилника за прилагане на закона."

Забележка: В чл. 12 Б (2) са включени безработните лица, отказали участие в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

НОВИЯТ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ, считано от 1. I. 2006 г. е равен на 63 лв. месечно. В този размер включено и индексирането й за 2006 г. по параграф 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г. Увеличението е с 5 % и новият размер ще се прилага при индексирането на всички пенсии, чийто размер се определя в проценти от социалната пенсия за старост.

(Виж ПМС № 21 от 03.02.2006 г., публикувано в ДВ бр. 15 от 17.02.2006 г.)

А. МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ СТАВАТ:

- за лица с намалена работоспособност над 90 % - 1.40 х 63 = 88,20 лв.;

- за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1.30 х63 = 81,90 лв.;

- за лица с намалена работоспособност от 50 % до 70 ,99 % -1,05хбЗ = 63,15 лв.

Б. РАЗМЕРИТЕ НА ПЕНСИИТЕ ПОРАДИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПО-МАЛКИ ОТ:

- за лица с намалена работоспособност над 90 % - 1,50 х 63 -94,50 лв.;

- за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 % -1,40 х 63= 88,20 лв.;

- за лица с намалена работоспособност от 50 % до 70,99 % -1,15х 63 = 72,45 лв.

В. ПЕНСИИТЕ ЗА ВОЕННА ИНВАЛИДНОСТ СТАВАТ:

за редници и сержанти:

- с намалена работоспособност над 90% - 1,50 х 63 = 94,50 лв.;

- с намалена работоспособност от 71 % - 90 % -1,40 х 63 = 88,26 лв.;

- с намалена работоспособност от 50 % до 70,99 % - 1,15 х 63 = 72,45 лв. за офицери:

- с намалена работоспособност над 90 % - 1,60 х 63 = 100,80 лв.;

- с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1,50 х 63 = 94,50 лв.;

- с намалена работоспособност от 50 % до 70,99 • 1,20 х 63 = 75,60 лв.

Г. РАЗМЕРИТЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНВАЛИДНОСТ СТАВАТ:

- с намалена работоспособност над 90 % - 1,50 х 63 = 94,50 лв.;

- с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1,40 х 63 = 88,20 лв.;

- с намалена работоспособност от 50 % до 70,99 % - 1,15 х 63 -72,45 лв.

Д. РАЗМЕРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ СТАВАТ

(в скобки посочваме 25 % от СПИ, ако лицата я получават заедно с друг вид пенсия)

- за лица с намалена работоспособност над 90 % - 1,20 х 63 =75,60 лв. (18,90 лв.);

- за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 1,10 х 63 = 69,30 лв. (17,33 лв)

ПЕНСИЯТА ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ при изпълнение изискване за изискуемите точки не може да бъде по-малка от 1,15 х 63 = 72,45 лв.;

- при непълен осигурителен стаж (точки) след навършване на 65 годишна възраст- 1,05 х 63 = 66,15 лв.

НАСЛЕДСТВЕНАТА ПЕНСИЯ не може да бъде по-малка от 0,90 х 63 = 56,70 лв.

ДОБАВКАТА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ за лица със загубена работоспособност над 90 % с право на чужда помощ става: 0,75 х 63 = 47,25 лв.

На основание параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2006 г. Надзорният съвет на НОИ реши да се индексират пенсиите от 1 януари 2006 г. както следва:

С размери до 80 лв. с 5,6 % С размери от 80,01 до 120 лв. с 5 %;

С размери от 120,01 до 200 лв. с 4,4 % и С размери над 200 лв. с 4 %.

I. Всички видове пенсии се отпускат от датата, на която се породило правото за този вид пенсия: При отпускане на пенсия за инвалидност правото възниква от датата на инвалидизация. Ако пенсията е за инвалидност поради общо заболяване, тя се отпуска от датата на заявлението за освидетелстване (преосвидетелстване) отТЕЛК. Изискването в такъв случай е необходимите документи за пенсиониране да бъдат подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст правото се поражда от датата на прекратяване с осигуряването (прекратяването на трудовия договор), ако са изпълнени останалите изисквания.

Ако се пропусне 6 месечния срок за подаване на документи в териториалното поделение на НОИ след датата от която се поражда правото на пенсия, тя се отпуска от датата на подаване на молбата, независимо от вида на пенсията.

II. Срок за валидност на експертното решение и някои права на хората с увреждания, при които след навършване на определена възраст, те се ползват пожизнено.

Пожизненият срок на експертното решение означава, че всички права се ползват пожизнено. За някои права с отделен закон (наредба) са посочени други условия, които създават по-благоприятен режим за хората с увреждания.

А. Срокът на инвалидността е от 1 до 3 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността. (Виж чл. 64 ал. (1) от Наредба за медицинската експертиза и работоспособността. -ДВ бр. 47от 2005г.)

При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността се определя пожизнен срок на инвалидността" (Виж чл. 64 ал. 4 на Наредбата).

От тези постановки следва, че записаният срок в експертното решение е окончателен и следва да се зачита във всички случаи, които определят правата на лицето. Срокът може да се промени (намали или увеличи) единствено при преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, както и със съдебно решение, ако по този пункт експертното решение е обжалвано в съда и е последвало окончателно решение на съда.

"При лица, навършили 65-годишна възраст, ТЕЛК определя пожизнен срок на инвалидността." От това следва, че отново се връщаме към записания пожизнен срок в експертното решение (Виж чл. 64 ал. 7 на Наредбата).

"Постановените до 31 декември 2004 г. експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, след 1 януари 2005 година се считат с пределен пожизнен срок на инвалидност при навършена 65 годишна възраст на лицата." (Виж параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата).

Тези разпоредби са в синхрон с разпоредбите на чл. 101 ал. 4 и параграф 3 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето (Дв. бр. 70, 2004 г.) и не се нуждаят от пояснения, а следва да се прилагат буквално.

Б. Какви права ползват пожизнено хората с увреждания и при какви условия?

- "Пенсията за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 на КСО, се отпуска пожизнено" (Виж чл. 30 ал. 2 на Наредба за пенсиите ДВ бр. 21 от 2000 г.). Разпоредбата се отнася за всички видове пенсии за инвалидност - общо заболяване, военноинвалидна, гражданскоинвалидна, социална - инвалидна, в т.ч. добавката за чужда помощ.

За 2006 г. възрастта по чл. 68 на КСО за мъжете е 60 години, а за жените - 58 г. 6 м.

- "Лицата, които са получили група инвалидност след навършване на пенсионна възраст... или които са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок". (Виж ПЛРАГРАФ 2 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ - ДВ БР. 133 от 1998 г.).

Тази разпоредба изчерпва всички преференции на хората с увреждания, предвидени със Закона за социалното подпомагане.

- "В случаите, когато степента на намалена работоспособност на лицето с трайно увреждане е установена, след като то е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен етажи възраст, или лицето с трайно увреждане придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), срокът на експертното решение се прима за пожизнен при ползване на правата по правилника". (Виж ал. 2 - нова от чл. 14 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, изм. ДВ бр. 31 от 2005 г.).

Текстът се отнася до всички преференции на хората с увреждания, предвидени в ЗИХУ и ППЗИХУ.

- За доходи след 1 януари 2005 г. година предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65 годишна възраст, преди тази дата или в срока на експертното решение." (Виж Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица, Преходни и заключителни разпоредби, параграф 21 -ДВ бр. 102 от 2005 г.)

Нюансът в тази разпоредба е, че за да ползва преференциите по ЗОДФЛ, лицето трябва да има ЕР със срок на действие или записан срок "пожизнен"; или едновременно да отговаря на 2-те условия - срокът на ЕР да не е изтекъл до 31 .XII.2004 г. и лицето да е навършило 65 години до тази дата.

- Лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК) ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок." (Виж Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, параграф 20 на Преходни и заключителни разпоредби, ДВ бр. 112 от 2003 г.).

По отношение на други закони и подзаконови нормативни документи, в които няма специален текст за пожизнено ползване на права или признаване на пожизнен срок на експертното решение, следва да се прилага буквално текстът в Наредба за медицинска експертиза (ДВ бр. 47 от 7. VI.2005 г.).

Въпреки желанието на някои хора с увреждания за унификация на разпоредбите по този въпрос смятаме, че сегашното състояние не отнема, а само разширява кръга на лицата, които ползват преференции. Преходният период изтича на 31 .XII.2007 година, т.е. 3 години след датата 31 .XI 1.2004 година, след която в сила ще бъде само записаният текст и Закона за здравето, респективно в Наредбата за медицинска експертиза, отразени в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).

При възникване на проблем за човек с увреждане, трябва да се изяснят фактите в следния порядък:

- Кое право е ползвал преди изтичане срока на ЕР и прекратява ли се ползването на това право след изтичането на срока?

- Каква е вероятността при явяване на ТЕЛК за преосвидетелстване, лицето да получи друг медицински статус, т.е. друг процент загубена работоспособност и какви последици ще има това за лицето?

- Имали вероятност лицето да получи нова преференция след преосвидетелстване?

От отговорите на тези въпроси зависи конкретният съвет, който специалист в социалната практика, може да даде на заинтересованото лице с увреждания.

Ако човекът с увреждане не попада в числото на хората, ползващи дадена преференция, не трябва да се иска на всяка цена прекрояване на уредбата. Със сигурност промяната е двупосочна, едни хора ще смятат, че им се решават въпросите, а други че са ощетени. Промяната в законите, не трябва да бъде в ущърб на други членове на обществото, а да се пристъпва към тях след постигане на консенсус.

Сега съществуващите противоречия в нормативната уредба ще отпаднат автоматично след 3 годишен период, който тече от 01.01.2005 г., т.е. след по-малко от 2 години.(Виж чл. 64 ал. 7 на Наредба за медицинската експертиза-ДВ бр.47 от 2005 г.)

I. ПМС N 8 от 20.01.2006 г. е определен нов размер на минималната работна заплата за страната. (ДВ бр. 10 от 31.01.2006 г.). Считано от 1 януари 2006 г. минималната месечна работна заплата става 160 лв., а минималната часова работна заплата е равна на 0,95 лв. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец и при нормална продължителност на работното Време 8 часа, при 5-дневна работна седмица.

Всички плащания, свързани с размера на минималната работна заплата, часова или месечна, да се изчисляват и извършват съобразно новите размери. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2006 г. субсидираното от държавния бюджет трудово Възнаграждение на лицата, наети по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" и по Националната програма "Асистенти на хора с уреждания", се определя в размер 160 лв. за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 0.95 лв. часова работна заплата. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2006 г. по Всички останали програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта размерът на субсидираното трудово Възнаграждение се изплаща съгласно сключените договори.

II. В ДВ бр. 102 от 23.12.2005 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.

Необлагаемите доходи се увеличават с 2 позиции:

- в "чл. 12 ал. 1 т. 17. сумите за квартирни и пътни пари получени от извън трудови правоотношения, когато са за сметка на Възложителя и са доказани документално по ред на действащото законодателство;"

- в "чл. 12 ал. 1 т. 18. сумите от дневни пари, получени по извън трудови правоотношения, когато са за сметка на Възложителя и не превишават двукратния размер на дневните пари, определени за лицата по трудови правоотношения".

Таблицата към чл. 35 ал. 1 се изменя така

Годишна данъчна основа

Данък

до 2160 лв. необлагаеми
от 2160 лв. до 3000 лв. 20 % за горницата над 2160 лв.
от 3000 лв. до 7200 лв. 168 лв. + 22 % за горницата над 3000 лв.
над 7200 лв. 1092 лв. + 24 % за горницата над 7200 лв.

Таблицата към чл. 38 ал.1 се изменя така:

Месечна данъчна основа

Данък

- до 180 лв. - необлагаеми
- от 180 лв. до 250 лв. - 20 % за горницата над 180 лв.
- от 250 лв. до 600 лв. - 14 лв. + 22 % за горницата над 250 лв.
- над 600 лв. - 91 лв. + 24 % за горницата над 600 лв.

Напомняме за преференцията на хората с увреждания, с 50 % и над 50 % загубена работоспособност, която се предоставя с чл. 29 ал. 3 и ал. 4:

(3) "Данъчната основа за облагане на доходите на лица с определена група инвалидност се определя, като полученият облагаем доход се намалява с двойния размер на необлагаемия месечен,.съответно годишен минимум".

(4) "За дейността по глава четиринадесета лицата с група инвалидност ползват намаление на окончателния годишен (платен) данък в размер 50 на сто."

За доходите след 1 януари 2005 г. година предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31 декември 2004 год. и лицето е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение. (Виж параграф 21 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица, публикуван в ДВ бр. 102 от 23. 12. 2005 г.)

III. В ДВ бр. 104 от 27.12.2005 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Параграф 2 променя чл. 10 В - първо изречение, както следва: "Лице с 50 % загубена работоспособност се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил, негова собственост и съпружеска общност, с обем на двигателя до 1 800 смЗ и мощност до 73,55 КW (100 к.с)"

Лицето с трайно увреждане или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, подава молба-декларация до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Към молбата-декларация се прилагат: копие от експертното решене на ТЕЛК, копие на пълномощното (ако има такова), копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил на лицето с увреждане и лична карта за справка. Когато автомобилът е съпружеска имуществена общност следва да се представи и документ, който да удостоверява това. Лицата, подали молбите през м. януари ще получат винетките през м. февруари. Молби - декларации се приемат през цялата година. Винетките ще бъдат предоставяни в месеца, следващ месеца на подаване на молба-декларацията, само срещу подпис на получателя.

IV. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г. (ДВ бр. 104 от 2005 г.) - прех. и закл. разпоредби, параграф 3, се определят размерите на осигурителните lноски по чл. 6 ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване, както сгледва:

- 29,5 % - за лицата, работещи при условията на III категория труд, които са осигурени за всички социални рискове;

32,5 % - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, които са осигурени за всички социални рискове;

- 26,5 % за лицата, осигурени за всички осигурителни рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица;

- 23 % за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година се осъвременяват ежегодно от 1 януари с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

(КСО, изм. и доп. на чл. 100, ДВ бр. 104 от 2005 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
1051 София, ул.Триадица 2, тел.: 8119443, факс: 988 4405, с-шай:

ДО
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 8 1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш № 132/13.06.05 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЦЕВ,

По повод на Вашето запитване Министерство на труда и социалната изразява следното становище:

Отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда (КТ), на който имат право работници и служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, по съществото си е основен платен годишен отпуск. Отпускът по чл. 319 от КТ се ползва от категория работници и служители със загубена работоспособност на специално предвидено за това правно основание, но той представлява алтернатива единствено на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ. Законът гарантира минималния размер на платения годишен отпуск за тази категория работници и служители, а именно 26 работни дни, като по-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Освен на отпуска по чл. 319 от КТ работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право и на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ. Този вид отпуск те ползват на друго правно основание, при условие че работят във вредни за здравето условия или при специфични условия или при ненормиран работен ден. Разпоредбата на чл. 156 от КТ гарантира минималния размер на допълнителния платен годишен отпуск, като съгласно изричната разпоредба на чл. 156а от КТ могат да се уговарят и по-големи размери.

От гореизложеното е видно, че работодателите следва да спазват разпоредбите на КТ, като осигуряват ползването на платения годишен отпуск по чл. 319 и чл. 156 от КТ на работници и служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Емил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване"

ІІ. Нощният труд е забранен за следните категории работници и служители:

1. Работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

2. Бременни работнички и служителки;

3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, освен с тяхно съгласие;

4. трудоустроени работници освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно предписанията на здравните органи;

5. работници, които продължават образованието си без откъсване от производството – освен с тяхно съгласие. (Виж чл. 140 и чл. 141 от КТ)

Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при петдневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при петдневна работна седмица е до 7 часа, ако трудът се полага от 22.00 ч. до 6.00 ч., а за непълнолетни работници от 20.00 до 6.00 часа. Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд.

Когато характерът на производството налага режим на работа от 2 и повече смени, възможно е в една смяна да се включи дневен и нощен труд. Смесената смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощта смяна, а ако нощният труд е по-малко от 4 часа, смяната се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна.

III. Не е допустимо изплащането на целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час, на лица под 16-годишна възраст (деца). В Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания – чл. 53, ал. 1 са посочени условията на които трябва да отговарят кандидатите:

1. Да имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90% намалена работоспособност с посочена в ЕР необходимост от чужда помощ.

Според Наредбата за медицинската експертиза (ДВ, бр. 47 от 07.06.2005 г.) – чл. 2, ал. 2 на децата до 16-годишна възраст се определя намалена възможност за социална адаптация, а не се определя намалена работоспособност.

2. Да са трудноподвижни, т.е. заболяването или увреждането им да обуславят двигателен дефицит.

I. Социалната оценка на хората с увреждания по чл. 12, ал. 2 на ЗИХУ се извършва от консултативна комисия (комисии), изградена към съответната дирекция "Социално подпомагане", след разглеждане на постъпилите молби по образец (приложение № 1 към 1л. 11, ал. 1 на ППЗИХУ) и изготвените към тях социални доклади.

Комисията преценява потребностите от рехабилитация на лицето с увреждане; възможностите за трудова дейност и професионална реализация; възможностите за квалификация и преквалификация; обстоятелства от социален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за интеграция на лицето с увреждане.

Социалната оценка съдържа индивидуален план с препоръки към лицето за:

 • интегрирано обучение или обучение в специално училище
 • трудова заетост в интегрирана среда или в специализирани предприятия и кооперации
 • обучение в център за квалификация или преквалификация
 • ползване на подходящ вид социални услуги
 • други възможности за интеграция

Социалната оценка се издава за срока, посочен в ЕР за определяне процента на намалената работоспособност или решението за определяне на намалената възможност за социална адаптация на децата. Срокът на действие на социалната оценка, издадена въз основа на ЕР с пожизнен срок, е 5 години от датата на издаването й. Нова оценка може да бъде извършена преди изтичане на срока на предходната оценка по желание на лицето по чл.12 ал. 2 от ЗИХУ при издаване на ново ЕР на ТЕЛК /НЕЛК/ преди изтичане на срока на действащото решение; промяна в потребностите на лицето; промяна във възможностите за интеграция на лицето.

(Виж член 12 и ал. 13 на ЗИХУ и чл.11 до 15 на ППЗИХУ)

Към молбата до съответната дирекция "Социално подпомагане" за изготвяне на социална оценка на лицето с увреждане се прилагат следните документи: документ за самоличност за (справка); ЕР на ТЕЛК(НЕЛК) или РЕЛК(ЦЕЛК); съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител; документ за семейство на роднини или близки или семейство по чл.26 от Закона за закрила на детето); други документи от значение за извършването на социалната оценка.

Въз основа на социалната оценка на лицата с увреждания се отпуска месечна добавка за социална интеграция според вида и степента на увреждането със заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане". Заповедта може да се обжалва пред директора на регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на закона за административното производство.

Правото на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от ЗИХУ възниква от 1 Януари 2005 година, при условие, че молбата за социална оценка е подадена до 1 Юли 2005г., а в останалите случаи – от датата на подаване на молбата за месечната добавка за социална интеграция. Решението на РЕЛК и ЦЕЛК, поставени до 31 декември 2004г. запазват действието си при условие, че определеният срок в тях не е изтекъл.

Забележка: В материала са използвани следните съкращения:

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания, публикуван в ДВ бр. 81 от 2004г.

ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, Публикуван в ДВ бр. 115 от 2004г.

ЕР – експертно решение

ТЕЛК - териториална експертна лекарска комисия

НЕЛК – национална експертна лекарска комисия

РЕЛКК – районна експертна лекарска консултативна комисия

ЦЕЛКК – централна експертна лекарска консултативна комисия

ГМД – гарантиран минимален доход.

ІІ. МЕСЕЧНА ДОБАВКА за социална интеграция на хората с увреждания се отпуска според вида и степента на увреждането и индивидуалните потребности на хората с увреждания. Тази добавка е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи, направени от лицето /виж чл. 42 от ЗИХУ/. Право на месечна добавка в размер 70% от минималната работна заплата имат деца с увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. /Виж чл.43 на ЗИХУ /

Добавката е диференцирана съобразно допълнителните разходи на лицето за:

- Месечна добавка за транспортни услуги в размер на 15 % от ГМД за лица с трайни увреждания 71% и над 71% трайно намалена работоспособност, за лица с намалена работоспособност от 50% до 70% и заболявания на долните крайници, за деца от 7 до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация.

- Месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от ГМД за лица с трайни увреждания над 16-годишна възраст с над 90% трайно намалена работоспособност с определена с ЕР чужда помощ, за деца до 16-годишна възраст с над 71% трайно намалена възможност за социална адаптация;

- Месечна добавка за обучение в размер до 20% от ГМД за лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно намалена трудоспособност и деца до 18-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;

- Добавка за балнеолечение и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината на лица с трайни увреждания с над 90% загубена работоспособност, на деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация, на военноинвалиди. Добавката се ползва и от придружителите на лицата с определена в ЕР чужда помощ. Тази добавка е до трикратния размер на ГМД, но не повече от действително направения разход, удостоверен с оригинални разходооправдателни документи;

- Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер до 15 % на ГМД на лица с трайни увреждания със 71% и над 71 % трайно намалена работоспособност или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация при наличие на медицинско предписание от лекар- специалист;

- Месечна добавка за достъпна информация в размер на 15 % от ГМД на лицата с трайни слухови и / или зрителни увреждания с намалена работоспособност 71 % и над 71% или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

- Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище , на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% намалена работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно име. Добавката е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинска собственост. /Виж чл. 24 – 31 на ППЗИХУ – ДВ бр. 115 от 2004г. /

Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на Молба по образец, подадена от правоимащото лице или негов законен представител до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес, след представяне на личната карта /личен паспорт/ и социална оценка от консултативна комисия.

Месечната добавка се изплаща при условие, че лицето не е ползвало правото за същия вид помощ /услуга/ по други закони. /Виж чл. 11 до 15 на ППЗИХУ/

Препоръчваме на читателите да започнат да подават молби в съответните дирекции за социално подпомагане за извършване на социална оценка по чл.12 ал.2 от ЗИХУ, тъй като законът и правилникът за неговото прилагане са влезли в сила от 01.01.2005 г., а от същата дата се отменя Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите /параграф 2 от Предходни и заключителни разпоредби на ЗИХУ/.

ІІІ. Съгласно новия чл.29 а на Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица, публикуван ДВ бр.108 от 2004г. местните физически лица, включително едноличните търговци, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер както следва:

 • за едно ненавършило пълнолетие дете – 360лв.;
 • за две ненавършили пълнолетие деца - 780лв.;
 • за три и повече ненавършили пълнолетие деца -1140лв.

Това облекчение се ползва, когато детето към 31.ХІI на данъчната година е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по съответния законов ред; детето не е настанено на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчно облекчение се ползва от лице, което към 31.ХІІ на данъчната година е родител, който упражнява родителски права; който е настойник или попечител; приемен родител; роднина или близък, ако детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при това лице по смисъла на Закона за закрила на детето. Облекчението се ползва само от единия родител след представяне на декларация от другия родител /попечител, настойник, приемен родител..../

ІV. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност" при Министерството на регионално развитие и благоустройство на основание Закон за пътищата - чл. 10 в, изменение в ДВ бр.6. от 2004г. съобщава, че е подписана Наредба за условията и реда за освобождаване на лицата с трайни увреждания от винетни такси при ползване на републиканските пътища от министър Валентин Церовски /Виж Закон за пътищата чл.10 в нов - ДВ, бр. 6 от 2004г.; "Лице – инвалид от І до ІІІ група инвалидност, инвалидизирано по съответния ред, се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил с обем на двигателя до 1800 к.с. За тези автомобили въз основа на заявка на Агенция за социално подпомагане до Изпълнителната агенция "Пътища" се издава безплатно една едногодишна винетка по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на труда и социалната политика"/

Хората с увреждания, собственици на леки автомобили трябва да подадат молба - декларация по образец за получаване на безплатен стикер. Молбите ще се подават по постоянен адрес в дирекция "Социално подпомагане".

Срокът за подаване на заявления за получаване на едногодишни безплатни винетки за тази година е до 31.01.2005г.

Наредбата предвижда до края на м.февруари, хората с увреждания да не бъдат санкционирани.

През този период те ще удостоверяват правото си на ползване на безплатна годишна винетка със следните документи:

Копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК

Свидетелство за регистрация на лекия автомобил

Пълномощно в случай на упълномощаване.

Валидността на безплатните стикери ще бъде от 1 януари до 31 януари на следващата година.

Наредбата за условията и реда за освобождаване на лицата с трайни увреждания от винетни такси при ползване на републиканските пътища ще влезе в сила след като бъде съгласувана и от Министерството но труда и социалната политика и обнародвана в Държавен вестник.

Забележка: Поради важността на информацията и сроковете за нейното ползване от хората с увреждания информационният бюлетин за месец февруари излиза с един месец по-рано.

1. НОВ РАЗМЕР НА ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД(ГМД) ОТ 55 лева, определи МС с Постановление номер 51/29.03.2005г. /ДВ бр. 31 от 08.04.т.г.

Този размер се отнася, за пълен календарен месец. Всички социални разходи, свързани с ГМД, ще се изплашат в съответствие с новия размер от 01 Юни 2005г., вместо досегашния размер от 40 лева.

Със същото ПМС се определя еднократна целева помощ в размер 80 лева за учениците, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище, за покриване част от разходите в началото на учебната 2005 – 2006г.

Постановлението е в съответствие с член 12 ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.10а ал.5 от закона за семейни помощи за деца.

След 1 Юни 2005г. се променя базата за определяне на месечните добавки за социална интеграция както следва:

 • месечната добавка за транспортни услуги за лица с трайни увреждания със 71% и над 71% намалена работоспособност и за лица с н.р. от 50 – 70% и заболяване на долните крайници, както и за лица от 7 – 16 годишна възраст с трайно-намалена възможност за социална адаптация от 40x0.15=6 лева става 55x0.15=8.25 лева
 • месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги за лица над 16 години с тр. н.р. над 90% и определена с ЕР необходимост от чужда помощ, както и за деца до 16г. възраст и трайно намалена възможност за социална адаптация над 71% от 40x0.20=8 лева и става на 55x0.20=11 лева.
 • месечната добавка за обучение на лица с увреждания със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност и деца до 18 год. с трайно намалена възможност за социална адаптация от 40x0.20=8 лева става 55x0.20=11 лева
 • добавката за баонеолечение и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината на лица с над 90% загубена работоспособност, и на деца до 16год. с трайно намалена възможност за социална адаптация, на военноинвалиди до трикратния размер на ГМД от 3x40=120 лева става на 55x3=165 лева
 • месечната добавка за диетично хранене и лекарствени средства за лица със 71% и над 71% загубена работоспособност или деца с тр.н. възможност за социална адаптация от 0.15x40=6 лева става 0.15x55=8.25 лева

Променя се ограничението за доход на член от семейството през последните 12 месеца при покупка или/и приспособяване на лично МПС от хора с над 90% намалена работоспособност в размер до 1200 лева от 3x40=120 на 3x55=165 лева

Променя се размера на ограничението за доход на член от семейството за хора с увреждания през последните 12м. с над 90% намалена работоспособност и за деца с тр.н.в. за социална адаптация, които се предвижват на количка, за получаване на целева помощ от 600 лева за преустройство на жилище, като от 2x40=80лева става на 2x55=110 лева

Отпускането на целеви помощи за социална интеграция става по ред и условия, определени ППЗИХУ – Раздел II "Целеви помощи за социална интеграция", а за месечната добавка за социална интеграция – съответно в раздел 1 "Месечна добавка за социална интеграция" на ППЗИХУ (виж ДВ бр. 115 от 30.12.2004г.)

в ДВ бр. 35 от 2005г. е публикувана Наредба на МТСП за изменение и допълнение на Наредба номер 5 от 2003г. за условията на реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Диференцираният минимален доход (ДМД) се определя както следва в % от Гарантирания минимален доход (ГМД=55 лева):

а/ за лице, живеещо само – ДМД = 160% от ГМД = 1.6x55лева = 88лева

б/ за лице с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% живеещо само – ДМД = 190% от ГМД = 104.50лв.

в/ за дете сирак – ДМД = 1505 от ГМД = 1.5x55 = 82.50лева

г/ за самотен родител с дете до 18год. ДМД = 190% от ГМД = 104.50 лева

д/ за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – ДМД = 110% от ГМД = 60.50лв.

е/ за ненавършило пълнолетие дете в семейството – ДМД = 120% от ГМД = 66 лева

ж/ за дете с трайно увреждане ДМД = 150% от ГМД = 1.5x55лева = 82.50лева

з/ за лице съжителстващо с друго лице(лица) или семейство – ДМД = 154% от ГМД = 1.54x55лева = 84.70лева

и/ за бременни жени 45 дни преди раждане – ДМД = 140% от ГМД = 77лева

к/ за родител, полагащ грижи за дете до 3 години – ДМД = 140% от ГМД = 77лева

л/ за лице на възраст над 70 години – ДМД = 140% от ГМД = 77 лева

м/ за лице на възраст над 65 години, живеещо само ДМД = 210% от ГМД = 115.50лева

н/ за лице на възраст над 75 години живеещо само ДМД = 220% от ГМД = 121лева

о/ за лице с тр.н.р. 50% и над 50% ДМД = 140% от ГМД = 77лева

р/ за лице с тр. н. р. 90 и над 90% ДМД = 210% от ГМД = 115.50лева

Напомняме, че съгласно член 12 ал.1 на наредбата молби - декларации за отопление твърдо гориво се подават в съответните дирекции "Социално подпомагане" от 1 Юни до 31 Август а при констатирани проблеми от социален, семеен, битов или здравен характер, срокът може да бъде удължен до 30 Септември.

Молби-декларации за отопление с електроенергия и топлоенергия, съгласно член 10 ал.1 на наредбата се подават в съответните дирекции "Социално подпомагане" от 1 Ноември до 31 Март.

Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се приема за пожизнен при ползване на правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗХУ) на основание новоприетата ал.2 в чл.14 с Постановление на МС номер 52 от 29 Март 2005г. (виж ДВ бр.31 0т 2005г. – ПМС номер 52 за изменение и допълнение на нормативни актове на МС параграф 2).

Срокът се приема за пожизнен в случаите, когато степента на намалена работоспособност на лицето с трайно увреждане е установена, след като то навърши пенсионна възраст за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или лицето с трайно увреждане придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК(НЕЛК).

За 2005г. възрастта за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 63 години за мъжете и 58 години за жените.

I. Нова наредба за медицинската експертиза на работоспособността е приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й в Държавен вестник /ДВ, бр. 47 от 07.06.2005 г./ и с нея се отменя Наредбата за експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 133 от 2000 г. Постановените до този момент ЕР на ТЕЛК (НЕЛК) и РЕЛКК (ЦЕЛКК) остават в сила до изтичането на посочения в тях срок. Новата наредба е подзаконов нормативен документ на Закона за здравето - Глава III "Медицинско обслужване", Раздел IV "Медицинска експертиза" (ДВ, бр. 70 от 2004 г.), но обслужва също така Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 81 от 2004 г.), Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 110 от 1999 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 38 от 03.05.2005 г.) и други.

Медицинската експертиза на работоспособността включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ. Тя разписва по-пълно функциите и задълженията на здравните органи за медицинска експертиза - ТЕЛК и НЕЛК, и по-пълно отговаря на съвременните изисквания за експертиза на работоспособността, като същевременно е предпоставка за извършване на качествена и ефективна социална експертиза.

Окончателно с решен въпросът със срока на валидност на експертното решение. Той е от една до три години и зависи от характера на увреждането, динамиката на развитие и възможността за възстановяване на работоспособността. При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността се определя пожизнен срок на инвалидността.

При освидетелстване на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнен срок на инвалидността. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза (чл. 64, ал. 7).

Постановените до 31 декември 2004 г., експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК), в които определеният срок на инвалидност не е изтекъл до тази дата, след 1 януари 2005 г. се считат с определен пожизнен срок на инвалидност при навършване на 65-годишна възраст от лицето. Това правило не зависи от процента на загубена работоспособност, вида на заболяването (увреждането) и неговата динамика, (параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби).

Има разлика между пожизнен срок на експертното решение и пожизнен срок на някои права, определени със закон или подзаконова уредба. Така, например, при навършване на пенсионна възраст, правата по Кодекса за социално осигуряване, по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и др., се ползват пожизнено. Пожизнено се пол- зват правата по посочените нормативни документи и, ако в срока на действие на експертното решение, лицето навърши пенсионна възраст.

Промяна има в методиката по прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти (Приложение № 2 към чл. 58, ал. 3). Отправните точки не изчерпват всички възможни увреждания (заболявания) и техните комбинации. В случаите, необхвана-ти в Приложение N2 2, органите на експертизата правят сравнение със сродни състояния и по тях ориентират процента загубена работоспособност. По този начин експертизата не допуска голямо различия в оценката при приблизително еднакви увреждания.

При определяне на степента на намалена работоспособност водеща е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването, съобразен със съответната отправна точка. При наличие на няколко увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент на съответната отправна точка, и ако той не е 100%, към него се прибавят от 10% до 20% от сбора на останалите увреждания.

Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното лице, но не може да бъде по-висок от най-високия процент за останалите увреждания. Когато при множествени увреждания едно или две от тях обуславят 100% загубена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се вземат предвид при изчисляване на крайния процент.

Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск, но за получените увреждания при трудова злополука и при професионална болест, които са с един и същ осигурителе-н риск, се прави обща оценка.

II. С Наредба № 4 на МТСП от 20.05.2005 г. се определя редът за възстановяване на 30% от внесените осигуровки от работодателите и специализираните предприятия, Трудово-лечебни бази и кооперациите на хора с увреждания, които членуват в национално представените организации на хора с увреждания, за ДОО, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване (Виж ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Тази преференция се дава на работодателите по чл. 26 т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Тези работодатели представят всяко тримесечие в Агенцията за хората с увреждания следните документи:

1. поименна справка за работещите хора с увреждания;

2. документ, заверен от териториалните поделения на НОИ, удостоверяващ размера на внесените за негова сметка осигурителни вноски за ДОО, задължително здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания.

Документите се представят в Агенцията за хората с увреждания в срок 3 месеца след изтичане на съответното тримесечие. Тези документи се представят и от СП, ТЛБ и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и които ползват преференцията по чл. 40 ал. 1 на ЗИХУ.

Средствата, които се възстановяват на работодателите по чл. 26 т. 1 и на СП, ТЛБ и кооперациите на хора с увреждания по чл. 40, ал. 2 от ЗИХУ и които се използват за инвестиции, следва да се разходват при спазване на условията и реда по чл. 1 ал. 6 от Закона за държавните помощи.

Средствата в седемдневен срок се превеждат от АХУ на работодателите, считано от датата на изготвяне на справката по ал. 1 на чл. 4.

III. До 31 .XI 1.2006 г. лицата, които имат най-малко 10 години осигурителен стаж при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (работещите в добива на радиоактивни, силикозоопасни и манганоопасни вещества, определени с акт на МС) и на които е отпусната пенсия за трудова злополука или професионално заболяване с установена намалена работоспособност над 70,99% във връзка с извършваната работа при тези условия, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 45-годишна възраст. Тази разпоредба се съдържа в новата алинея 5 на Преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 38 от 2005 г. - Закона за изменение и допълнение на КСО).

IV. Публикувано е Постановление на МС № 108 от 6 юни 2005 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2005 - 2006 г. (ДВ, бр. 49 от 14.06.2005 г.) Определената годишна такса за кандидатстване е 15 лв. за първи изпит и 10 лв. за всеки следващ изпит. Таксите за обучение по години са публикувани в Приложение № 1 на Наредбата. Таксите за обучение за степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" са определени в Приложение № 2, а за "доктор" - в Приложение № 3.

Висшите училища могат да уреждат с правилниците си освобождаването изцяло или частично лицата по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование, в т.ч. хората с увреждания. Заинтересованите лица могат да се осведомят за облекченията във висшето учебно заведение, в което кандидатстват или учат.

 

Copyright © 2008-2023 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев