Страшни далавери лъснаха в Агенцията за хора с увреждания

.........
02.08.2018 / 10:43

Страшни далавери лъснаха в Агенцията за хора с увреждания! Още през 2011 г. на Агенцията са платени почти 1,8 милиона лева за изготвяне на регистър за хората с увреждания, който е отчетен, че е готов през 2013 г. Публично известен факт обаче е, че такъв регистър не функционира.

Много по обезпокоителни са мотивите за създаването на регистъра, тъй като към днешна дата те са още по крещящи и на практика доказват, че някой е усвоил милионите, но не си е свършил работата.

 

Ето какво е записано в самия проект:

Създаване на работеща единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Данните за броя на хората с увреждания в България, обобщавани в АХУ, сериозно се различават в зависимост от използвания информационен източник: броят се движи от 265 хил. души (данни на НСИ), минавайки през около 500 хил. души (данни на АСП), до 650 хил. души (данни на НОИ), без да е ясна вътрешната структура на лицата от гледна точка на тип увреждане, възрастова структура, регионално разпределение, образователно и квалификационно равнище, трудов опит и т.н.

Различните източници обслужват различни социални цели, целеви групи и подгрупи на хора с увреждания и, главно, институциите, поддържащи съответната база данни, които имат относително самостоятелно субсидиране от държавния бюджет. Всичко това затруднява процеса на администриране и финансиране на дейностите по интеграция на хората с увреждания. Получава се парадокс: от една страна разходите на бюджетни средства, насочени към задоволяване на потребностите на хората с увреждания, постоянно нарастват, а от друга – растат незадоволените потребности на хората с увреждания, увеличава се тяхното усещане, че обществото не им обръща нужното внимание даже и в случаите на съществуващи неотложни нужди.

Никаква целева и ефективна политика относно социалния статус, съществуващите възможности за работа, социалното включване и рехабилитация на хората с увреждания в България не може да се реализира без познаване на техния точен брой, на структурирането на уврежданията по възраст, регион, вид, както и по всички останали аспекти от цялостната картина за хората с увреждания в България. АХУ счита липсата на национална база данни с пълна информация за хората с увреждания за основна трайно действаща слабост на текущия период. Ето защо главните усилия по проекта са насочени към създаване на Национална база данни, която да обслужва планирането и изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания.

Понастоящем в АХУ няма установени никакви информационно-управляващи системи, в т.ч. за броя на хората с увреждания в България. До 2007 г. Агенцията е използвала специализиран софтуер с ограничени възможности, с помощта на който се извършваха плащания на медицинските (техническите помощни) средства, предоставяни на хората с увреждания за сметка на държавния бюджет. Но даже и този софтуер показа важността и необходимостта от разполагане със съвременна информационна технология, която да дава бързи отговори на различни въпроси, да подпомага осъществявания контрол от страна на Агенцията. Изграждането на съвременна база данни ще позволи да се анализират индивидуалните нужди на лицата с увреждания, да се намери подобаващо се и необходимото по време решение за тяхното задоволяване при осигуряване на адекватно финансиране.

 

Изпълнението на тази дейност включва:

• Анализ на съществуващата информационна и статистическа осигуреност за хората с увреждания, в т.ч. в институциите от целевата група и сред основните заинтересовани страни.

• Предложение за хармонизиране на съществуващите бази данни за хора с увреждания при сериозни разминавания и/или предложения за взаимно не противоречащо съществуване на базите данни, при обективна невъзможност за тяхното хармонизиране. • Разработване на методи за събиране на информация за хората с увреждания по изградена система от променливи.

• Методи и технология на въвеждане на събраната информация в базата данни по променливи величини за оценка на състоянието на хората с увреждания и нейната обработка за нуждите на политиките и интервенциите за работа с хората с увреждания. • Пилотно тестване на системата чрез първоначално събиране на информация за събраните променливи, тяхното вкарване и обработване от базата данни. Изпълнението на дейност 1 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.

2. Изграждане на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране Функциите по всеобщ мониторинг, поверени на АХУ, се затрудняват от факта, че няма унифицирана система за събиране, обработка, обмяна и анализ на информационни потоци между АХУ и другите участници в процеса. Всяка институция, отговаряща за части от общия процес, поддържа своя собствена система за мониторинг, но в действителност няма обобщена информация за броя на лицата с увреждания, получили помощ от държавния бюджет, за начина и ефективността на задоволяване на техните нужди, за това на какво равнище и чрез какви организации се предоставят социални помощи и услуги на лицата с увреждания и какво на практика се получава от тях. С оглед на изпълнението и прилагането на най-добрите практики на ЕС по социално включване на хората с увреждания в проекта се предвижда разработка, изграждане и тестване на система за мониторинг за ефективно (с най-малко разходи) задоволяване на нуждите за социално и трудово включване на хората с увреждания на национално, областно и местно (общинско) равнище, в т.ч. институционалните структури, общините, неправителствените стопански и нестопански организации на и за хората с увреждания.

Мониторингът ще се осъществява чрез наблюдение на измененията в предварително определени и утвърдени променливи величини за оценка на състоянието на хората с увреждания. Достигането на определени стойности на промяна се разглеждат като предпоставка да се направи оценка на изпълнението на съответна политика, програма и т.н. Оценката основно ще се прави в следните направления:

- обвързаност на целите на съответните финансирания с национални и регионални потребности и приоритети, както и с изискванията на Европейския съюз;

- ефикасност, която изразява отношението между постигнати дългосрочни и средносрочни ефекти и непосредствени резултати с помощта на вложените ресурси (най-вече финансови); - ефективност, която се изразява в сравняване на планирани с реални дългосрочни и средносрочни ефекти, както и с непосредствени резултати; - полезност, която се изразява в отговор на въпроса: доколко политиката, финансирането и т.н. са били полезни за хората с увреждания;

- устойчивост, която се изразява в измерване на средно срочния и дългосрочния ефекти от съответната политика и финансиране, както и възможностите за продължаване на дейностите след приключване на определено финансиране или програмен цикъл.

 

Тази дейност включва:

• Анализ на информационната среда за мониторинг и оценка, която съществува в институциите и организациите от целевата група, правещи и реализиращи политики за хората с увреждания.

• Изготвяне на предложения за интеграция, хармонизация, съвместимост и допълване на различните системи за мониторинг и оценка. • Разработване на система от първични и вторични променливи за мониторинг и оценка, които да отчитат планираните и отчетните параметри на провежданите политики за работа с хората с увреждания.

• Разработване на методология за събиране, въвеждане, обработване и актуализиране на информацията за нуждите на мониторинга и оценката. • Разработване на методология за събиране, въвеждане, обработване и актуализиране на сравнителна информация.

• Тестване на системата с данни от действащи към момента на изпълнението политики и интервенции. Изпълнението на дейност 2 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.

Източник: BNEWS
 
 

Copyright © 2008-2019 Общинска организация на инвалидите - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев